Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van
deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan aannemersbedrijf Tonnie Jansen BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aannemersbedrijf Tonnie Jansen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei
directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Aannemersbedrijf Tonnie Jansen BV kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons
dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om
het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Tonnie Jansen BV openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm
of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé
van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of
niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt
van of naar deze site.